Kancelaria Komornicza nr II w Kraśniku

Krzysztof Podgórski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku

Czynności komornika

Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem” 
jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.


Czynności komornika

Czynnościami komornika są czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

Komornikowi powierza się w szczególności następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej ma prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

 

Podstawa prawna działalności komornika

Kodeks Postępowania Cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376