Kancelaria Komornicza nr II w Kraśniku

Krzysztof Podgórski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku

Wnioski

Aby założyć sprawę u komornika należy wypełnić odpowiedni wniosek (przykładowe wnioski umieszczono niżej) i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności) do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w kancelarii komornika. Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze), należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika. Wymagane jest również podanie nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności. Wierzyciel, który nie zna składników majątku dłużnika może - w trybie art. 797(1) Kodeksu postępowania cywilnego - zlecić komornikowi jego poszukiwanie. Tak wypełniony wniosek należy czytelnie podpisać.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Krzysztof Podgórski posiada konto w e-sądzie, a tym samym może on także przyjmować elektroniczne wnioski egzekucyjne wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym, tzw. EPU.

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

W Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie został utworzony VI Wydział Cywilny, który rozpatruje pozwy wnoszone elektronicznie, a swoją właściwością obejmuje całą Polskę. Akta sprawy prowadzi się w formie elektronicznej i w takiej też postaci podlegają udostępnianiu. Do pozwu nie dołącza się dowodów. Za pośrednictwem Internetu powód uiszcza opłatę sądową. Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać elektroniczną i jest dostępny na stronie www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20-znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego. Powód loguje się na sądowym serwerze. Loginem jest numer PESEL powoda jeżeli go posiada albo numer NIP dla przedsiębiorcy. Powód wnosi pozew o zapłatę poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.